.comment-link {margin-left:.6em;} http://img.photobucket.com/albums/v94/entekhab/erphan.jpg

Own Report / حسب حال

The Work's list of an Iranian Lexicographer and Literary Translator/ فهرست آثار يك فرهنگ نگار و مترجم

Sunday, October 30, 2005

The Publicated works آثار منتشر شده
-------------------------------
فرهنگ یکجلدی نروژی - فارسی

Norwegian - Persian Dictionary ( en Moderne Norsk - Persisk KonsiskOrdbok)

فرهنگ‌ نروژي‌ ـ فارسي‌/ رهنما / تهران‌/51/چاپ‌ دوم/ 3000نسخه‌/ 900 ص‌به‌ همراه‌:45000 واژه‌ زبان‌ نروژي‌، 200000 معادل‌ زبان‌ فارسي‌ 10000 لغت‌موضوعي‌، دستور زبان‌ نروژي‌، آموزش‌ تلفظ‌ (فونتيك‌)، افعال‌ و اسامي‌ بدون‌قاعده‌ اختصارات‌، عبارات‌ و اصطلاحات‌ و ضمايم‌.

****************
فرهنگ دانشگاهي فرانسه - فارسي
The French - Persian Dictionary (Francais - Persan Dictionnaire)
در اين‌ فرهنگ‌ خصوصيات‌ و ويژگي‌هاي‌ خاصي‌آمده‌ است‌ كه‌ شامل‌:

الف‌ ـ حدود 95000 واژه‌ي‌ جديد و رايج‌ زبان‌ فرانسه‌ و معادل‌هاي‌ فارسي‌آن‌ها.
ب‌ ـ صدها مثال‌، عبارت‌ و اصطلاح‌ كاربردي‌
ج‌ ـ حاوي‌ چندين‌ هزار واژه‌ علمي‌، فني‌، تخصصي‌ در زمينه‌هاي‌ گوناگون‌ (باتوضيج‌دهي‌ دايره‌المعارفي‌)
د ـ تفكيك‌ گسترده‌ي‌ حوزه‌ كاربرد معنايي‌ در معادله‌ها (با رعايت‌ سبك‌ واصول‌ معناشناختي‌)
س‌ ـ طبقه‌بندي‌ دقيق‌ واژگان‌ (براساس‌ واژگان‌ عاميانه‌، رسمي‌، غيررسمي‌،توهين‌آميز، مجازي‌ و...)
ف‌ ـ ذكر نكات‌ دستوري‌ (جمع‌، جنس‌)
و ـ تلفظ‌ صحيح‌ و استاندارد مدخل‌ها (حرف‌ تعريف‌ و...)
ي‌ ـ تفكيك‌ واژگان‌ براساس‌ گويش‌هاي‌ مختلف‌ زبان‌ فرانسه‌ (متداول‌ دركانادا، بلژيك‌، سويس‌ و فرانسه‌
)
***********

ويرايش فرهنگ اصطلاحات فارسي - انگليسي / نوشته : شاهپور اردشير - جي ريپورتر

Persian - English Idioms Dictionary / by : Sir Shapoor Ardeshir - Ji. Reporter

ويرايش‌ فرهنگ‌ اصطلاحات‌ فارسي‌ ـ انگليسي‌/ رسا/ تهران‌/ 1383/چاپ‌ اول‌/ 5500 نسخه‌/ 700 صفحه‌
اين‌ فرهنگ‌ لغت‌ نوشتة‌ شاهپور اردشير (ريپورتر جي‌) مي‌باشد كه‌ درسال‌ 1351 توسط‌ دانشگاه‌ تهران‌ منتشر شده‌ است‌ و ويرايش‌ جديد آن‌، باحذف‌ و اصطلاحات‌ توسط‌ قانعي‌فرد انجام‌ شده‌ است‌.

***********

فرهنگ اصطلاحات عاميانه فارسي - فرانسه
Persian - French Idioms dictionnary ( Dictionnaire d'Argot Persan - Francais )

---------------------------------------

دمی با قاضی و ترجمه /درباره زنده یاد محمد قاضی
1.A short talk with Qazee on Translation /
the late Iranian Literary Translator

رسالت مترجم / گفتگویی با قاضی ، درباره اصول و روش ترجمه حرفه ای

2.A Translator's Mission / An Interview with a Translator about the principles

چاپ 1. دمي‌ با قاضي‌ و ترجمه‌ / نشر ژيار / سنندج‌ / 1375 / 300 نسخه‌ / 440ص‌
چاپ 2. محمد قاضی و رسالت‌ مترجم‌ / نقش‌ و نگار / تهران‌/1379 2200نسخه‌/256 ص‌
چاپ 3. رسالت مترجم / نشر رهنما / تهران / 1384 / 3300 نسخه / 256 ص

«اين‌ كتاب‌» در چهار فصل‌ تنظيم شده‌ است‌ .[ فصل‌ اول‌: آشنايي‌ با زندگي‌ وآثار محمد قاضي‌، فصل‌ دوم‌: 7مصاحبه‌ از محمد قاضي‌، كه‌ قبلاًدر مطبوعات‌ و نشريات‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ منتشر شده‌اند. فصل‌ سوم‌: ديدگاه‌ محمد قاضي‌ نسبت‌ به‌ ترجمه‌، آخرين‌ و جامع‌ترين‌ مصاحبه‌ قاضي‌ درسال‌ 1375، با ذكر نمونه‌هايي‌ از ترجمه‌هاي‌ قاضي‌. فصل‌ چهارم‌: انديشه‌هاي‌افرادي‌ از مترجمان‌ معاصر ايران‌ و استاتيد دانشگاه‌ درباره‌ آثار و شخصيت ‌محمد قاضي‌ به‌ افرادي‌ مانند محمدرضا باطني‌، علي‌ خزاعي‌فر، بهروز عزبدفتری، ميرجلال‌الدين‌ كزازي‌، عبدالله‌ كوثري‌، مجدالدين‌ كيواني‌، ليلي‌ گلستان‌، سيدعلي‌ ميرعمادي‌، صالح‌ حسيني‌، بها‌الدين‌ خرمشاهي‌، عزت‌الله‌ فوالادوند، مهدي‌ مشكوة‌الدينی ، سيد علي‌ صالحي‌، رضا نيلي‌پور، كريم‌ امامي‌، ابراهيم‌شكورزاده‌، طاهره‌ صفارزاده‌، رضا سيد حسيني‌، اميرجلال‌الدين‌ اعلم‌، محمدرضا شفيعي‌ كدكني‌ و...] مولف ، با اين‌ تدوين‌، موفق‌ به‌ دريافت‌ لوح‌ تقدير پنجمين‌ دوره‌ كتاب ‌سال‌ دانشجويي‌ در سال‌ 1377 شد».
در چاپهای 2 و 3 «اين‌ كتاب‌ در سه‌ قسمت‌ تنظيم‌ شده‌ و دو فهرست‌ مطالب‌ و فهرست‌الفبايي‌ موضوعي‌ براساس‌ اصول‌ و روش‌ ترجمه‌ و نكات‌ كاربردي‌ و به‌ معناي‌علمي‌ آن‌، جهت‌ استفادة‌ سريع‌ و آسان‌ دانشجويان‌ رشته‌ مترجمي‌ زبان‌، ارائه‌شده‌ است‌. در فصل‌ اول‌؛ قاضي‌ به‌ ذكر احوال‌ و روش‌ ترجمه‌ معتبر ميپردازد،و در فصل‌ دوم‌ درباره‌ مترجم‌ متعهد و رسالت‌ انساني‌ سخن‌ مي‌گويد، درفصل‌ اول‌ 10 منبع‌ و در فصل‌ دوم‌ 30 منبع‌ و مآخذ ، مورد استفاده‌ در تدوين‌اين‌ اثر ذكر شده‌ است‌. در فصل‌ سوم‌ نيز، نظريه‌هاي‌ بعضي‌ افراد درباره‌قاضي‌، افزوده‌ شده‌ است‌، كه‌ عبارتند از: عمادالدين‌ اردكاني‌، اسفندياراسفراين‌، صفدر تقي‌زاده‌، مژده‌ جعفرپور، سيمين‌ دانشور، نجف‌ دريابندري‌،هژير سنجرخاني‌، هادي‌ سيف‌، جواد مجايي‌، عطاالله‌ مهاجراني‌، ابوالحسن‌نجفي‌.
اين‌ كتاب‌ در بسياري‌ از دانشگاه‌هاي‌ ايران‌، از جمله‌ دانشگاه‌ تبريز ومشهد، جزو منابع‌ تدريس‌ و تحقيق‌ دانشجويان‌ رشته‌ زبان‌ خارجه‌ است‌.»

**********

نخستین درسهای فرهنگ نگاری

3. the ABC of the Lexicography

***********

آهنگ وفا / گفت و گویی با 30 شخصیت تاریخی و فرهنگی معاصر کردها


4. Royality Tune/ the collection of Interview's with 30 Kurdish figure's

كتاب آهنگ وفا نيز در 560 صفحه، مجموعه كامل از مقالات و نوشته ها و مصاحبه هاي قانعي فرد از سال 1373 تا 1384 است كه به طور پراكنده در نشريات داخل كشور منتشر شده بودند و مي توان به چهره هايي مانند جلال طالباني، یحیی و صارم الدین صادق وزيري، محمد قاضي، ابراهيم يونسي، علي اشرف درويشيان، مسعود فرزاد، مظفر پرتوماه، عبدالرحمن شرفكندي، مظهر خالقي، قطب الدين صادقي اشاره كرد.

************

سروش مردم / ترجمه عقاید محمد رضا شجریان

5. the Inspiration of Society /translation the view's of M. Reza Shajarian

سروش‌ مردم‌ / دادار / تهران‌ / 1382 / چاپ‌ اول‌ 4000 نسخه‌، چاپ‌ دوم‌5000 نسخه‌ / 224 ص‌. اين‌ كتاب‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ ترجمه‌ شده‌ است‌، و نسخه‌ فارسي‌ آن‌ در 15بخش‌ و با استفاده‌ از 12 منبع‌ عقايد و انديشه‌هاي‌ شجريان‌ را درباره‌ موسيقي‌اظهار مي‌دارد. اين‌ كتاب‌ بنا به‌ سفارش‌ بخش‌ موسيقي‌ دانشگاه‌ ‌تنظيم‌ شده‌ بود

**********

اندیشه در گذار ترجمه / بررسی تحلیلی 4 نسل از مترجمان معاصر ایران

6.through Translation /The 43 interview's with the Iranian translators


2 Comments:

Blogger Sar-be-Hava said...

به به به،‌خانه تکانی کردی...خانه دلت بی گرد و غبار باشه همیشه

Monday, 31 October, 2005  
Blogger viking said...

age momkene chand tayi refrence az karhayi dar khosous efarhang negari be english ya francais moarefi kon lotfan.
safhe ye jaleb o khandani yi dari.

Friday, 04 November, 2005  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home