.comment-link {margin-left:.6em;} http://img.photobucket.com/albums/v94/entekhab/erphan.jpg

Own Report / حسب حال

The Work's list of an Iranian Lexicographer and Literary Translator/ فهرست آثار يك فرهنگ نگار و مترجم

Tuesday, April 25, 2006

سفرها و یادها

.
وبلاگ من - در اینجاست

: http://erphaneqaneeifard.blogfa.com

.

Sunday, October 30, 2005

The Publicated works آثار منتشر شده
-------------------------------
فرهنگ یکجلدی نروژی - فارسی

Norwegian - Persian Dictionary ( en Moderne Norsk - Persisk KonsiskOrdbok)

فرهنگ‌ نروژي‌ ـ فارسي‌/ رهنما / تهران‌/51/چاپ‌ دوم/ 3000نسخه‌/ 900 ص‌به‌ همراه‌:45000 واژه‌ زبان‌ نروژي‌، 200000 معادل‌ زبان‌ فارسي‌ 10000 لغت‌موضوعي‌، دستور زبان‌ نروژي‌، آموزش‌ تلفظ‌ (فونتيك‌)، افعال‌ و اسامي‌ بدون‌قاعده‌ اختصارات‌، عبارات‌ و اصطلاحات‌ و ضمايم‌.

****************
فرهنگ دانشگاهي فرانسه - فارسي
The French - Persian Dictionary (Francais - Persan Dictionnaire)
در اين‌ فرهنگ‌ خصوصيات‌ و ويژگي‌هاي‌ خاصي‌آمده‌ است‌ كه‌ شامل‌:

الف‌ ـ حدود 95000 واژه‌ي‌ جديد و رايج‌ زبان‌ فرانسه‌ و معادل‌هاي‌ فارسي‌آن‌ها.
ب‌ ـ صدها مثال‌، عبارت‌ و اصطلاح‌ كاربردي‌
ج‌ ـ حاوي‌ چندين‌ هزار واژه‌ علمي‌، فني‌، تخصصي‌ در زمينه‌هاي‌ گوناگون‌ (باتوضيج‌دهي‌ دايره‌المعارفي‌)
د ـ تفكيك‌ گسترده‌ي‌ حوزه‌ كاربرد معنايي‌ در معادله‌ها (با رعايت‌ سبك‌ واصول‌ معناشناختي‌)
س‌ ـ طبقه‌بندي‌ دقيق‌ واژگان‌ (براساس‌ واژگان‌ عاميانه‌، رسمي‌، غيررسمي‌،توهين‌آميز، مجازي‌ و...)
ف‌ ـ ذكر نكات‌ دستوري‌ (جمع‌، جنس‌)
و ـ تلفظ‌ صحيح‌ و استاندارد مدخل‌ها (حرف‌ تعريف‌ و...)
ي‌ ـ تفكيك‌ واژگان‌ براساس‌ گويش‌هاي‌ مختلف‌ زبان‌ فرانسه‌ (متداول‌ دركانادا، بلژيك‌، سويس‌ و فرانسه‌
)
***********

ويرايش فرهنگ اصطلاحات فارسي - انگليسي / نوشته : شاهپور اردشير - جي ريپورتر

Persian - English Idioms Dictionary / by : Sir Shapoor Ardeshir - Ji. Reporter

ويرايش‌ فرهنگ‌ اصطلاحات‌ فارسي‌ ـ انگليسي‌/ رسا/ تهران‌/ 1383/چاپ‌ اول‌/ 5500 نسخه‌/ 700 صفحه‌
اين‌ فرهنگ‌ لغت‌ نوشتة‌ شاهپور اردشير (ريپورتر جي‌) مي‌باشد كه‌ درسال‌ 1351 توسط‌ دانشگاه‌ تهران‌ منتشر شده‌ است‌ و ويرايش‌ جديد آن‌، باحذف‌ و اصطلاحات‌ توسط‌ قانعي‌فرد انجام‌ شده‌ است‌.

***********

فرهنگ اصطلاحات عاميانه فارسي - فرانسه
Persian - French Idioms dictionnary ( Dictionnaire d'Argot Persan - Francais )

---------------------------------------

دمی با قاضی و ترجمه /درباره زنده یاد محمد قاضی
1.A short talk with Qazee on Translation /
the late Iranian Literary Translator

رسالت مترجم / گفتگویی با قاضی ، درباره اصول و روش ترجمه حرفه ای

2.A Translator's Mission / An Interview with a Translator about the principles

چاپ 1. دمي‌ با قاضي‌ و ترجمه‌ / نشر ژيار / سنندج‌ / 1375 / 300 نسخه‌ / 440ص‌
چاپ 2. محمد قاضی و رسالت‌ مترجم‌ / نقش‌ و نگار / تهران‌/1379 2200نسخه‌/256 ص‌
چاپ 3. رسالت مترجم / نشر رهنما / تهران / 1384 / 3300 نسخه / 256 ص

«اين‌ كتاب‌» در چهار فصل‌ تنظيم شده‌ است‌ .[ فصل‌ اول‌: آشنايي‌ با زندگي‌ وآثار محمد قاضي‌، فصل‌ دوم‌: 7مصاحبه‌ از محمد قاضي‌، كه‌ قبلاًدر مطبوعات‌ و نشريات‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ منتشر شده‌اند. فصل‌ سوم‌: ديدگاه‌ محمد قاضي‌ نسبت‌ به‌ ترجمه‌، آخرين‌ و جامع‌ترين‌ مصاحبه‌ قاضي‌ درسال‌ 1375، با ذكر نمونه‌هايي‌ از ترجمه‌هاي‌ قاضي‌. فصل‌ چهارم‌: انديشه‌هاي‌افرادي‌ از مترجمان‌ معاصر ايران‌ و استاتيد دانشگاه‌ درباره‌ آثار و شخصيت ‌محمد قاضي‌ به‌ افرادي‌ مانند محمدرضا باطني‌، علي‌ خزاعي‌فر، بهروز عزبدفتری، ميرجلال‌الدين‌ كزازي‌، عبدالله‌ كوثري‌، مجدالدين‌ كيواني‌، ليلي‌ گلستان‌، سيدعلي‌ ميرعمادي‌، صالح‌ حسيني‌، بها‌الدين‌ خرمشاهي‌، عزت‌الله‌ فوالادوند، مهدي‌ مشكوة‌الدينی ، سيد علي‌ صالحي‌، رضا نيلي‌پور، كريم‌ امامي‌، ابراهيم‌شكورزاده‌، طاهره‌ صفارزاده‌، رضا سيد حسيني‌، اميرجلال‌الدين‌ اعلم‌، محمدرضا شفيعي‌ كدكني‌ و...] مولف ، با اين‌ تدوين‌، موفق‌ به‌ دريافت‌ لوح‌ تقدير پنجمين‌ دوره‌ كتاب ‌سال‌ دانشجويي‌ در سال‌ 1377 شد».
در چاپهای 2 و 3 «اين‌ كتاب‌ در سه‌ قسمت‌ تنظيم‌ شده‌ و دو فهرست‌ مطالب‌ و فهرست‌الفبايي‌ موضوعي‌ براساس‌ اصول‌ و روش‌ ترجمه‌ و نكات‌ كاربردي‌ و به‌ معناي‌علمي‌ آن‌، جهت‌ استفادة‌ سريع‌ و آسان‌ دانشجويان‌ رشته‌ مترجمي‌ زبان‌، ارائه‌شده‌ است‌. در فصل‌ اول‌؛ قاضي‌ به‌ ذكر احوال‌ و روش‌ ترجمه‌ معتبر ميپردازد،و در فصل‌ دوم‌ درباره‌ مترجم‌ متعهد و رسالت‌ انساني‌ سخن‌ مي‌گويد، درفصل‌ اول‌ 10 منبع‌ و در فصل‌ دوم‌ 30 منبع‌ و مآخذ ، مورد استفاده‌ در تدوين‌اين‌ اثر ذكر شده‌ است‌. در فصل‌ سوم‌ نيز، نظريه‌هاي‌ بعضي‌ افراد درباره‌قاضي‌، افزوده‌ شده‌ است‌، كه‌ عبارتند از: عمادالدين‌ اردكاني‌، اسفندياراسفراين‌، صفدر تقي‌زاده‌، مژده‌ جعفرپور، سيمين‌ دانشور، نجف‌ دريابندري‌،هژير سنجرخاني‌، هادي‌ سيف‌، جواد مجايي‌، عطاالله‌ مهاجراني‌، ابوالحسن‌نجفي‌.
اين‌ كتاب‌ در بسياري‌ از دانشگاه‌هاي‌ ايران‌، از جمله‌ دانشگاه‌ تبريز ومشهد، جزو منابع‌ تدريس‌ و تحقيق‌ دانشجويان‌ رشته‌ زبان‌ خارجه‌ است‌.»

**********

نخستین درسهای فرهنگ نگاری

3. the ABC of the Lexicography

***********

آهنگ وفا / گفت و گویی با 30 شخصیت تاریخی و فرهنگی معاصر کردها


4. Royality Tune/ the collection of Interview's with 30 Kurdish figure's

كتاب آهنگ وفا نيز در 560 صفحه، مجموعه كامل از مقالات و نوشته ها و مصاحبه هاي قانعي فرد از سال 1373 تا 1384 است كه به طور پراكنده در نشريات داخل كشور منتشر شده بودند و مي توان به چهره هايي مانند جلال طالباني، یحیی و صارم الدین صادق وزيري، محمد قاضي، ابراهيم يونسي، علي اشرف درويشيان، مسعود فرزاد، مظفر پرتوماه، عبدالرحمن شرفكندي، مظهر خالقي، قطب الدين صادقي اشاره كرد.

************

سروش مردم / ترجمه عقاید محمد رضا شجریان

5. the Inspiration of Society /translation the view's of M. Reza Shajarian

سروش‌ مردم‌ / دادار / تهران‌ / 1382 / چاپ‌ اول‌ 4000 نسخه‌، چاپ‌ دوم‌5000 نسخه‌ / 224 ص‌. اين‌ كتاب‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ ترجمه‌ شده‌ است‌، و نسخه‌ فارسي‌ آن‌ در 15بخش‌ و با استفاده‌ از 12 منبع‌ عقايد و انديشه‌هاي‌ شجريان‌ را درباره‌ موسيقي‌اظهار مي‌دارد. اين‌ كتاب‌ بنا به‌ سفارش‌ بخش‌ موسيقي‌ دانشگاه‌ ‌تنظيم‌ شده‌ بود

**********

اندیشه در گذار ترجمه / بررسی تحلیلی 4 نسل از مترجمان معاصر ایران

6.through Translation /The 43 interview's with the Iranian translators


Friday, October 28, 2005

Translations / ترجمه هاي من
------------------------
نامزد من / ادبیات مجارستان / لایوش زیلاهی

1. My Fiance / Hungarian Liter. / Lajos Zilahy

نامزد من‌ / دستان‌ / تهران‌ / 1377 / چاپ‌ اول‌ / 2000 نسخه‌ / 120 ص‌.
«اين‌ كتاب‌، يكي‌ از شاهكارهاي‌ برجسته‌ و جاويد ادبيات‌ مجارستان‌ است‌كه‌ نويسند هدر عين‌ زيبايي‌ و سادگي‌، صحنه‌هايي‌ زنده‌ و طبيعي‌ از مردم‌مجار و زندگي‌ آن‌ها را به‌ تصوير مي‌كشد. در اين‌ داستان‌، دختركي‌ لال‌، بااستواري‌ و تحرك‌ و اميد به‌ زندگي‌ ادامه‌ مي‌دهد و با نواختن‌ پيانو، شادي‌ وشور مي‌آفريند، و آواره‌اي‌ لهستاني‌ بدو عشق‌ مي‌ورزد، اما بازگشت‌ به‌ وطن‌ رابه‌ اين‌ عشق‌ ترجيح‌ مي‌دهد و روز جشن‌ عروسي‌، از رود دانوب‌ شناكنان‌ عبورمي‌كنند و... زيلاهي‌، از نويسندگان‌ موفق‌ و برجسته‌ ادبيات‌ مجارستان‌ است‌كه‌ در آثارش‌ كوشيده‌ تا با طعنه‌ و استهزا، عيب‌ها و مفاسد جامعه‌ را نشان‌دهد.
محمد قاضي‌، در مقدمه‌اي‌ بر اين‌ كتاب‌ ابراز مي‌دارد كه‌ در سال‌ 1335توسط‌ عبداله‌ توكل‌ قبلاً ترجمه‌ شده‌ بود، اما ترجمه‌ قانعي‌فرد رد ژوئن‌ 1998توسط‌ انستيتو مطالعات‌ ادبي‌ مجارستان‌ مورد تقدير قرار مي‌گيرد، و آكادمي‌ادبيات‌ تطبيقي‌ دانشگاه‌ دبرسن‌، در ژوييه‌ 1998، مترجم‌ را براي‌ ترجمه‌گزيده‌اي‌ از داستان‌هاي‌ كوتاه‌، به‌ مجارستان‌ دعوت‌ مي‌كند.
مترجم‌ ، ترجمه‌ نامزد من‌ را به‌ محمد قاضي‌ تقديم‌ كرده‌ است‌
.

*********

مرگ دیکتاتور / ادبیات آمریکای لاتین / پی . آر . سالونیا

2. The ruin of Dictator / latin America liter./ P. R. Salonia

2ـ مرگ‌ ديكتاتور/ دادار/ تهران‌/ /1382 چاپ‌ اول‌ 2250 نسخه‌، چاپ‌ دوم‌2000 نسخه‌/ 90 ص‌.

«اين‌ اثر، گفته‌ها و انديشه‌هاي‌ يك‌ زنداني‌ است‌ كه‌ در كشوري‌ خفقان‌زده‌،با وجود ديكتاتوري‌ حرف‌ آزادي‌ و دمكراسي‌ را باز مي‌گويد، اسم‌ نويسنده‌اسم‌ مستعار است‌ كه‌ از بدبختي‌ها و بي‌عدالتي‌ها، با استهزا ديكتاتور را نقدمي‌كند و به‌ افشاگري‌ مي‌پردازد و سرفصل‌هاي‌ آن‌ عبارتند از:کاخ منحوس‌، طبل‌ هرج‌ و مرج‌،باران‌ وحشي‌، آب‌ ته‌ مانده‌ كوچه‌، تعفن‌ گل‌ مسخ‌ مي‌شود، جزيره‌ كهنه‌تمساح‌، نواي‌ اركستر ديكتاتور، معني‌ ميلاد، فردايي‌ هست‌ و...
مترجم نثر موزون‌ اين‌ ترجمه را به‌ كاظم‌ كرداني‌ تقديم ‌كرده‌ است‌،

*******

مرگ دستفروش / ادبیات آمریکا / آرتور میلر

3.Death of a Salesman / American Liter. / Arthur Miller

ـ مرگ‌ دستفروش‌/مترجم / تهران‌/ /1385 ، چاپ‌سوم‌ 2500 نسخه‌/ 186 ص‌. مصور

«اين‌ اثر، جزو نمايشنامه‌هاي‌ برجسته‌ و مطرح‌ قرن‌ بيستم‌ ادبيات‌ آمريكابه‌شمار مي‌رود، كه‌ نوشته‌ نويسنده‌ مشهور آمريكا، آرتور ميلر مي‌باشد، كه‌اين‌ نمايشنامه‌ خشونت‌بار، هجوي‌ تند از عصر حاضر جامعه‌ آمريكاست‌. كه‌نويسنده‌ با ابتكار و نوآوري‌ خاصي‌، خود در سال‌ 1949 با ارائه‌ اين‌ اثر،جايزه‌ ادبي‌ پوليتزر (Pulitzer) را دريافت‌ مي‌كند. مترجم در سال‌ 1380 بانويسنده‌ ديدار مي‌كند، كه‌ بعد از شهريار مدني‌پور، محدود دولت‌آبادي‌،سپانلو و عباس‌ شكري‌، پنجمين‌ ديداركننده‌ ايراني‌ است‌ كه‌ با آرتور ميلرمصاحبت‌ مي‌كند. اين‌ ترجمه‌ بار نخست‌ در بهار 1381 منتشر مي‌شود ومترجم‌ در آوريل‌ 2002، به‌ خاطر اين‌ ترجمه‌، تقدير انجمن‌ قلم‌ آمريكا(PEN) را دريافت‌ مي‌دارد.اين‌ اثر قبل‌ از انقلاب‌ سال‌ 57، در سال‌ 1357 با ترجمة‌ علي‌ اصغربهرام‌بيگي‌ به‌ نام‌ مرگ‌ پيله‌ور و در سال‌ 1351 با ترجمه‌ عطااله‌ نوريان‌ به‌ نام‌ مرگ‌ فروشنده‌، ارائه‌ شده‌ است‌.
مترجم این کتاب را به " مهدی جامی " و " صدیق تعریف " تقدیم کرده است
.

*******

رویاها و رازهای جنگل / ادبیات اسپانیا / کلاراخانس

4.The forests and secrets / Spanish Liter./Clara Janes

رازها و اسرار جنگل / کلارا خانس / تهران / 1382 / 1650 نسخه / 185 ص

مجموعه‌اي‌ از اشعار كلاراخانس‌، شاعر معاصر اسپانياست‌، كه‌ قانعي‌فردپس‌ از ديدار با او در اواخر شهريور 1382، ترجمه‌ را انجام‌ داد و سيد علي‌صالحي‌ ويرايش‌ آن‌ را برعهده‌ گرفت‌ . مترجم، در ضمن‌ ترجمه‌ 62 شعر ، مصاحبه‌ با كلارا خانس‌؛ را نيز در پيوست‌ به همراه نوشته ای از عباس معروفی آورده‌ است‌. مترجم این کتاب را به " سیمین بهبهانی " تقدیم کرده است .

***********

روزگار آدمکشها / ادبیات آمریکا / هنری میلر.

5.The Time of The Assassins / American Liter. / Henry Miller

ـ روزگار آدم‌كش‌ها/ دادار/ تهران‌/ 1382/ چاپ‌ اول‌/ 1500 نسخه‌/ 290ص‌.

«اين‌ ترجمه‌، از آثار مشهور هنري‌ ميلر نويسنده‌ آمريكايي‌ است‌، كه‌درباره‌ آرتور رمبو «شاعر فرانسوي‌» مي‌باشد، در اين‌ ترجمه‌، مترجم‌ 7ضميمة‌ مفيد جهت‌ مطالعه‌ بيشتر خوانندگان‌ عرضه‌ داشته‌ است‌، كه‌ عبارتنداز كشور ديوانگان‌ (ترجمه‌ اسماعيل‌ دولتشاهي‌)، درباره‌ نويسنده‌ (زهراخانلري‌كيا)، درباره‌ رمبو، ادبيات‌ فرانسه‌ و شو قرن‌ 19، زندگي‌ من‌ (ترجمه‌بهاءالدين‌ خرمشاهي‌)، شاعران‌ مكتب‌ سمبوليسم‌ و عكس‌هايي‌ ازهنري‌ ميلر.اين‌ ترجمه‌ قبلاً در سال‌ 1370 توسط‌ عبدالله‌ توكل‌ ترجمه‌ شده‌ است‌.
مترجم این کتاب را به " عباس معروفی " تقدیم کرده است .

********

بیشه ها و رازها " درد زایمان ملت - ترور در دادگاه" / ادبیات کرد

ابراهیم احمد - م . آنا . برونی


6.The Forest and Secret's " The travail of Society - Surrounded by bars "/ Kurdish Liter. / Ibrahim Ahmad - M. Anna Bruni

بیشه ها و رازها [ ژاني‌گل‌ (درد زايمان‌ ملت‌) - در حصار ميله‌ها ]/ مترجم / تهران‌/ /1385 چاپ‌ 3 /‌ 2000 نسخه‌ / 356 ص‌

«درد زايمان‌ ملت‌ (ژاني‌ گل‌)، رماني‌ است‌ سياسي‌ ـ اجتماعي نوشته ابراهیم احمد‌؛ كه‌ جزونخستين‌ رمان‌هاي‌ بنيادي‌ ادبيات‌ معاصر كرد به‌شمار مي‌آيد و سبك‌ نويسنده‌در آن‌ زباني‌ بسيار ساده‌ و شيواست‌ كه‌ از وضعيت‌ ملت‌ كرد و حصارهاي‌تاريك‌ و نهفته‌ جامعه‌ كردستان‌ سخن‌ به‌ ميان‌ مي‌آورد. هر چند از لحاظ‌ساختاري‌ و فُرم‌ رماني‌ مدرن‌ نيست‌، اما از لحاظ‌ محتوي‌ كاملاً آيينه‌ تمام‌نمايي‌ است‌ كه‌ فقر و گرسنگي‌، بي‌عدالتي‌ و جور حكام‌ مستبد و درد و رنج‌توده‌هاي‌ مردم‌ زحمتكش‌ كرد را به‌ تصور مي‌كشد، كه‌ سرگذشت‌ بد جامعه‌ آنان‌ چه‌ گونه‌ در منگنه‌ سياست‌ها و ديكتاتوري‌ فشرده‌ شده‌ و بامرداب‌ تباهي‌ و سياهي‌ها آميخته‌ شده‌ است‌.
ابراهيم‌ احمد در اين‌ رمان‌ بسيار جذاب‌ و خواندني،‌ تاثيرپذيري‌ خود را ازاصول‌ رئاليسم‌ اجتماعي‌ منعكس‌ كرده‌ است‌ و گاه‌ زبان‌ قهرمان‌ اصلي‌ داستان‌،جوامير، رنگ‌ و بوي‌ شعار به‌ خود مي‌گيرد.جوامير، ناخواسته‌ درگير مسايل‌ سياسي‌ مي‌شود، به‌ عنوان‌ رهبر جنبش‌نسل‌ جوان‌ كُرد در زندان‌ دولت‌ اسير و به‌ 15 سال‌ زندان‌ محكوم‌ مي‌شود، درحالي‌ كه‌ عضو هيچ‌ حزب‌ و گروه‌ و دسته‌اي‌ سياسي‌ نبوده‌ است‌، زجر وشكنجه‌ زندان‌ باعث‌ مي‌شود تا پس‌ از آزادي‌ به‌ جبهه‌ آزادي‌بخش‌ ميهني‌بپيوندند، زيرا معتقد است‌ در كوران‌ انقلاب‌ و حركت‌ «غل‌ و زنجيرها»، گسسته‌ مي‌شوند و «مدارهاي‌ بسته‌»، باز؛ هر چند درد زايمان‌ هر ملتي‌ بسيارمشكل‌ است‌، اما براي‌ تولد آزادي‌ و پيروزي‌ دمكراسي‌، اين‌ استقامت ‌ضروري‌ است‌ و...»

«در حصار ميله‌ها، نوشته مري‌ سنرز آنا بروني‌، عكاس‌ آمريكايي‌، است‌. بازگفتن‌ چند روايت‌ ساده‌ از حوادث‌ تاريخ‌ معاصركردستان‌ ايران‌ مي‌باشد. و كليه‌ اسامي‌ شخصيت‌هاي‌ ذكرشده‌ در حكايات‌،واقعي‌ و حقيقي‌ مي‌باشند و فقط‌ روابط‌ بين‌ آن‌ها، گاهي‌ تخيلي‌ و اتفاقي‌ است‌و هيچ‌ گونه‌ جنبه‌ ساختاري‌ ادبي‌ در آن‌ لحاظ‌ نشده‌ است‌. در بخش‌ اول‌، صحنه‌ها مربوط‌ به‌ سال‌هاي‌ 8 و 1357 در سنندج‌ مي‌باشد كه‌ احزاب‌ سياسي‌ كُرد، فضاي‌ شهر را ناآرام‌ كرده‌اند وحاکم شرع در زمان دولت‌ موقت‌ درصددسركوبي‌ آن‌ها برمي‌آيد .در بخش‌ دوم‌، صحنه‌ها مربوط‌ به‌ سال‌هاي‌ 75ـ1360 در تهران‌ مي‌باشدو صحنه‌هايي‌ مانند ماجراهاي‌ برخورد سعيد امامي‌ با روشنفكران‌ ودگرانديشان‌ در زندان‌ اوين‌ توصيف‌ شده‌اند.در بخش‌ سوم‌؛ صحنه‌ها مربوط‌ به‌ حوادث‌ ترور دكتر عبدالرحمن قاسملو، ترور دكترشرفكندي‌ در ميكونوس‌ و خارج‌ از ايران‌ مي‌باشد.قهرمان‌ اصلي‌ داستان‌، نويسنده‌ و مترجم‌ معروف‌ كرد، ابراهيم‌ يونسي‌است‌ كه‌ در دوران‌ دولت‌ موقت‌ مهندس‌ بازرگان‌ اولين‌ استاندار كردستان‌ بوده‌است‌
.

*******

خاطرات یک رعیت کرد / ادبیات کرد / روناک یاسین


7.The Memories of a Kurd Peasant / Kurdish Liter. / Roonak Yassin

رزان‌ (خاطرات‌ يك‌ رعيت‌ كرد) / مترجم/ تهران‌/ 1383/ چاپ اول‌ 2500نسخه‌/ 208ص‌.

«رزان‌، سرگذشت‌ واقعي‌ روناك‌ ياسين‌، نويسنده‌ اثر مي‌باشد، كه‌ آن‌ را بااندكي‌ تغيير از زبان‌ يك‌ رعيت‌ مرد به‌ نام‌ محمود بازگو مي‌كند.در اين‌ حكايات‌، دوران‌ خردسالي‌، ميان‌سالي‌ و پيري‌ محمود هر كدام‌ بايك‌ سري‌ حوادث‌ تاريخ‌ معاصر كردستان‌ پيوند خورده‌ است‌؛ ـــ اثرخاطره‌گويي‌ صرف‌ است‌ با زباني‌ عاميانه‌ و ساده‌ با كه‌ به‌ دنبال‌ يافتن‌ فرم‌ وزباني‌ مناسب‌ براي‌ بيان‌ انتقادات‌ و واقعيت‌هاي‌ جامعه‌ كردهاست‌. جامعه‌اي‌كه‌ يك‌ زن‌ تنها و دورافتاده‌ از آن‌، رواي‌ آن‌ است‌ لطافت‌ و سادگي‌ فرم‌ زبان‌،نويسنده‌ را به‌ نمونه‌اي‌ از يك‌ «لحن‌ و زبان‌» زنانه‌ تبديل‌ مي‌كند. كه‌ از لحاظ‌زاويه‌ ديد و راوي‌، فقط‌ محمود است‌ كه‌ روايت‌ مي‌كند و دنياي‌ آشفته‌پيرامونش‌ را موشكافانه‌ به‌ تصوير مي‌كشد و گاه‌ به‌ هجو تُند جامعه‌ سنت‌ ساله‌را نقد مي‌كند، از همه‌ چيز تعريف‌ خاصي‌ دارد. ارزش‌ نثر نويسنده‌ در اين‌ اثرفقط‌ ارزش‌ روايي‌ است‌ و در فضا و تصويرسازي‌ خود همراه‌ با سيلان‌ ذهن‌رواي‌، بيشتر به‌ انديشه‌ و احساسات‌ نويسنده‌ پي‌ مي‌بريم‌. اين‌ سرگذشت‌،تحت‌ نظارت‌ نويسنده‌، از زبان‌ اصلي‌ به‌ فارسي‌ ترجمه‌ شده‌ است‌ و كتاب‌ چهارم‌، مافياي‌قدرت‌ و دفن‌ دمكراسي‌، نوشته‌هاي‌ سياسي‌ روناك‌ ياسين‌ اسطوره‌شناس‌فقيد ايراني‌ است‌ كه‌ مهم‌ترين‌ مقالات‌ آن‌ عبارتند از:كردستان‌ عراق‌، سرد است‌ و زشت‌، رسواي‌ تاريخ‌، مرگ‌ وطن‌، وادي‌انديشه‌، پايمالي‌ حقوق‌ بشر، امنيت‌ اجتماعي‌ و جامعه‌زيستي‌، خبرچين‌،جرمم‌ سياسي‌ است‌ يا شاعري‌، تمرين‌ آزادي‌ و مدارا
و...

*******

معمای ایرانی / کنت پولاک

8. The Persian Puzzle : /Kenneth M. Pollack

********

انقلاب ناممکن / چارلز کورزمن


9. The Unthinkable Revolution in Iran / Charles Kurzman

************

مافیای قدرت و دفن دمکراسی " ناسیونالیسم نژادی کرد " / نادر انتصار

<10. The Kurdish Ethnicnationalism / Nader Entessar

مافياي‌ قدرت‌ و دفن‌ دمكراسي‌/ مترجم/ تهران‌/ /1383 چاپ‌ اول‌5500 نسخه‌/ 650 ص‌

«اين‌ ترجمه‌ ، ناسيوناليسم‌ نژادي‌ كرد، نوشته‌ دكتر نادرانتصار استاد علوم‌ سياسي‌ دانشگاه‌ آلاباماي‌ آمريكاست‌، كه‌ به‌ نقد تاريخ‌ معاصركرد مي‌پردازد، كتاب‌ احزاب‌ سياسي‌ كردستان‌ را تحليل‌ مي‌نمايد.دربارة‌ وضعيت‌ كردها است‌ .در اين‌ كتاب‌ تصاوير منحصر به‌ فردي‌ از تاريخ‌ كردستان‌ ارائه‌ شده‌ است‌. وعكس‌هاي‌ ضميمه‌، عكس‌هايي‌ تاريخي‌ از آرشيوهاي‌ معتبر دنياست‌ كه‌تاريخي‌، مرسوم‌ و عادات‌ مردم‌ كرد را به‌ تصوير مي‌كشد.»